V oblasti ochrany pred požiarmi vykonávame dodávateľským spôsobom činnosť technika PO, špecialistu PO, servis a predaj požiarnotechnických zariadení vo všetkých oblastiach priemyslu, poľnohospodárstva, stavebníctva a iných činností odbornými zamestnancami s doložením platných osvedčení o ich odbornej spôsobilosti.

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonávame dodávateľským spôsobom činnosť  odborného pracovníka bezpečnosti práce (bezpečnostnotechnické služby, poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce) v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce, Zákona  č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov a ďalších predpisov na úseku BOZP.

V oblasti účtovníctva vykonávame dodávateľským spôsobom spracovanie a vedenie kompletnej účtovnej, mzdovej a personálnej agendy pre podnikajúce fyzické a právnické osoby.
Našou snahou je v čo najväčšej miere odbremeniť podnikateľské subjekty od činnosti, ktoré nesúvisia s ich predmetom podnikania. Ušetrený čas môžete venovať svojmu podnikaniu.

O kvalite našich prác a služieb svedčia i stále zmluvné vzťahy s viac ako 300 podnikateľskými a inými právnymi subjektami.