Vitajte na stránkach spoločnosti TEHAS, s.r.o.

V oblasti ochrany pred požiarmi vykonávame dodávateľským spôsobom činnosť technika PO, špecialistu PO, servis a predaj požiarnotechnických zariadení vo všetkých oblastiach priemyslu, poľnohospodárstva, stavebníctva a iných činností odbornými zamestnancami s doložením platných osvedčení o ich odbornéj spôsobilosti.

V oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vykonávame dodávateľským spôsobom činnosť odborného pracovníka bezpečnosti práce (bezpečnostnotechnické služby, poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce) v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce, zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov a ďalších predpisov na úseku BOZP.